Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Wąsosza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wasosz.eu

Data publikacji strony internetowej: 21.08.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie cele linków wynikają z treści odnośników lub z treści powiązanej z określonym kontekstem,
 • nie wszystkie elementy serwisu są dostępne przy użyciu klawiatury,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików pochodzi od podmiotów zewnętrznych, zostały one przekazane do publikacji w formie papierowej.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową strony
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Przełącznik zmiany układu strony
 • Przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655437850. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski Wąsosza
Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz

Budynek Urzędu usytuowany jest w rynku - w centralnej części miasta. Wejście główne znajduje od strony Placu Wolności. Wejście to nie jest dostosowane do potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek posiada również boczne wejście - od strony ulicy Kolejowej - z podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych).
Na parkingu przy Urzędzie Miejskim zostało wydzielone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r. 

Pobierz dokument