logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze do dnia 31.01.2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


 
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z art. 15zze4  ust. 6, do PUP właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć w pliku Excel informację o pomocy publicznej!
Prosimy wypełnić plik następnie dołączyć go do wniosku. Brak wypełnionego załącznika będzie skutkował późniejszym otrzymaniem dotacji.

Przy wypełnianiu wniosku prosimy o zwrócenie uwagę, aby dane podmiotu były zgodne z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)!


Złożone wnioski będą rozpatrywane pod kątem formalnym i merytorycznym.
Poprawnie wypełniony i złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami znacznie skróci okres jego rozpatrywania i realizacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PUP w Górze podaje identyfikatory poszczególnych gmin, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, a którą należy podać w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków – Część A pkt 4:
 

POWIAT GÓROWSKI 0204
gminy
1 Góra  
     Góra - miasto 020401 4
     Góra - obszar wiejski 020401 5
2 Jemielno 020402 2
3 Niechlów 020403 2
4 Wąsosz  
     Wąsosz - miasto 020404 4
     Wąsosz - obszar wiejski 020404 5