logo PUP

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców, o której mowa w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID- 19 (Dz.U.2021.371 z dnia 2021.02.26 ze zm.). od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.


Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.):
 1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
 2. 49.39.Z, 51.10Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 3. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

 
Wnioski można składać:

 • do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę,
 • wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (zgodnie z zapisami ustawy nie przewiduje się składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane).

 
Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku:

 • Skompletuj wymagane załączniki, które należy dołączyć do wniosku:
  • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (plik w formacie xls lub xlsx);
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).
 • Umowa dotacji ma postać pliku przekazywanego wraz z wnioskiem. Umowy nie należy podpisywać odręcznie.
 • Zwróć uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 4 MB.
 • Zapoznaj się z: Zasadami udzielania dotacji na podstawie rozporządzenia oraz instrukcją składania wniosku.

 
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
 

WAŻNE!!!
Liczba dotacji, która może być przyznana przedsiębiorcy na podstawie „nowych przepisów" ulega pomniejszeniu o liczbę już wcześniej udzielonych przez PUP dotacji na podstawie Rozporządzenia RM z dn. 19 stycznia 2021r. (Dz. U. poz. 152) lub Rozporządzenia RM z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 371)

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://gora.praca.gov.pl/-/15050777-tarcza-antykryzysowa-9-0-nabor-wnioskow-na-dotacje-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-26-04-2021-r-31-08-2021-r-