logo DUW

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Drozdowice Wielkie etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przyznał Gminie Wąsosz na w/w zadanie kwotę 205 800 zł.

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy dla przedmiotowego zadania.