Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Drozdowice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Przedmiotowe zadanie to drugi etap przebudowy drogi znajdującej się pomiędzy miejscowościami Drozdowice Wielkie i Płoski. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, które wyłoni Wykonawcę przebudowy drogi.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Wąsosz na realizację tego zadania kwotę w wysokości 147 000,00 zł uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XVII/421/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.