baner informacyjny

Informujemy, że 12.05.2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.

 

Dofinansowanie otrzymały 52 projekty, na łączną kwotę 1 894 298,00 zł.
Na liście rankingowej projektów w ramach konkursu ''Odnowa DoInośIąskiej Wsi'' w 2022 roku znalazła się również gmina Wąsosz z zadaniem pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice", z kwotą dofinansowania: 39 962,00 zł.
Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno- ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.