Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrza Wąsosza informuje o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu informacja o wyniku konsultacji - POBIERZ Z BIP