logo informacyjne

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2021:

logo dyskusji

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrza Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

plakat BO 2021

BUDŻET OBYWATELSKI Gminy Wąsosz na 2021 r - wyniki procedury odwoławczej.