Nabory wniosków - informacja LGD

Jednym z zadań Lokalnej Grupy Działania jest organizacja naborów wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze funkcjonowania LGD w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Pierwsze nabory wniosków dobiegły końca. W terminie 18.04-05.05.2017r. beneficjenci składali wnioski, które dotyczyły:
- podejmowania działalności gospodarczej,
- rozwoju działalności gospodarczej,
- wzmocnienia kapitału społecznego
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Złożonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę 1,5 miliona złotych. Największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej – 6 wniosków. Następnie: rozwój działalności gospodarczej  - 1 wniosek; wzmocnienie kapitału społecznego – 1 wniosek; infrastruktura turystyczna – 2 wnioski. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Radę LGD, składającą się z 11 osób, wybranych  z grona członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada posiada w swoim składzie reprezentantów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym każda z tych osób jest również mieszkańcem obszaru LGD „Ujście Baryczy”.  Rada reprezentuje wszystkie gminy członkowskie, poszczególne sektory oraz grupy interesów przy zachowaniu wymaganych prawem parytetów.
Wszystkie wnioski zostały ocenione pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru, a następnie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. Dzięki szeroko prowadzonemu doradztwu większość wniosków była bardzo dobrze napisana i ich ocena nie przysparzała Radzie LGD żadnych problemów.
Planując kolejne nabory, zachęcamy beneficjentów do korzystania z bezpłatnego doradztwa i pomocy biura LGD. Konsultacje z pewnością wpłyną na jakość wniosków, ułatwią ich napisanie oraz skompletowanie niezbędnych załączników.
W obecnym budżecie LGD ponad 50 % środków, czyli 2,5 mln zł przeznaczonych jest na działania związane z dofinansowaniem podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej. W związku z tym, że kwoty funduszy przeznaczone dla beneficjentów nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane,  planowane są następne nabory wniosków już w drugiej połowie roku. Ponadto, jesienią 2017 roku odbędzie się cykl działań informacyjnych związanych z projektami grantowymi skierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych i gmin członkowskich. Harmonogram planowanych naborów oraz działań komunikacyjnych znajduje się na stronie ujsciebaryczy.pl.
Zapraszamy do korzystania z różnorodnych działań LGD Ujście Baryczy oraz do współpracy.
Od stycznia 2017 biuro LGD mieści się w Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 11-13 (stara łaźnia), I piętro, pok. 13, tel. 65/30 700 30.

 

                      Ilość wniosków z gminy:    rodzaj działania

gm. Góra

gm. Niechlów

gm. Wąsosz

Suma (zł)

Podejmowanie działalności gospodarczej

3

2

1

600000

Rozwój działalności gospodarczej

 

 

1

197330

Wzmocnienie kapitału społecznego

 

 

1

301883

Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna

1

1

 

363105

 

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez LGD Ujście Baryczy.
Instytucja Zarządzające PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020