Dnia 27 marca 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza

W sesji uczestniczyli : p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy, p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego, p. Elżbieta Poprawska- były pracownik Biblioteki Publicznej w Wąsoszu ,12 radnych, kierownicy zakładów pracy, 23 sołtysów wsi oraz publiczność.

Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Następnie Rada przyjęła porządek obrad  oraz protokoły z poprzednich sesji odbytych w dniu 25 stycznia i 6 lutego  b.r. Radni zgłosili interpelacje dotyczące naprawy dróg i chodnika , naprawy oświetlenia, czyszczenia rowu ,uzupełnienia szyb w przystanku autobusowym. Następnie Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym ,poinformował o wydanych Zarządzeniach oraz o realizacji usuwania azbestu , budowie drogi w Ługach, planowanej budowie „Klubiku dziecięcego”. W dalszej części sesji p. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM omówił wydane Zarządzeniach Burmistrza  w  okresie od 25 stycznia  do 27 marca 2018r. w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Ponadto p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz  wspólnie z p. Grzegorzem Kordiakiem -Z-cą Burmistrza oraz p. Ewą Dąbek – Przewodniczącą Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia i Sportu  podziękowali p. Elżbiecie Poprawskiej  za wieloletnią pracę w Bibliotece Publicznej w Wąsoszu.

Kolejne  podziękowania  Burmistrz skierował do sołtysów wsi  z okazji  „Dnia Sołtysa”. Podziękował za współpracę z samorządem oraz za pracę w wypełnianiu obowiązków sołtysa wsi na rzecz społeczności  lokalnej. Szczególne wyróżnienia z tego tytułu otrzymali  p. Jolanta Maślejak – sołtys wsi Kamień Górowski oraz p. Daniel Żentel sołtys wsi Ługi -Unisławice.

W dalszej  części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały  w sprawie :

-  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
-  określenia zasad  zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
-  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019,
-  przekazania środków finansowych na ”Fundusz Wsparcia Policji”,
-  podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
-  w sprawie podziału Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
-  programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz,
-  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz,
-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat,
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032,
-  zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.

Na zakończenie sesji  przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Miejskiej za 2017r.

 

KSz