Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim odbędzie się XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 2 sierpnia 2018r. na działalność Burmistrza Wąsosza- podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na dokonanie czynności prawnej w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wąsosz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/286/18 RM Wąsosza z dnia 17 lipca 2018r w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/287/18 RM Wąsosza z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.