XLII sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 30 sierpnia  2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

W sesji  uczestniczyli :p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak -Z-ca Burmistrza, p. Agnieszka Przybylska - skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy p. Paweł Walkowiak – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ,p. Marlena Grabarz – Członek Zarządu Powiatu Górowskiego,11 radnych, kierownicy zakładów pracy, 24 sołtysów wsi oraz publiczność.

Sesję otworzył i prowadził p. Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza.  Na wstępie Rada przyjęła protokół z XLI sesji odbytej w dniu 17 lipca 2018r. Następnie Burmistrz Wąsosza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym ,poinformował o wydanych Zarządzeniach oraz o przyznanych środkach finansowych od Marszałka Województwa na modernizację drogi w Młynarach. Poinformował również o planowanym remoncie drogi DK 36  od skrzyżowania drogi ul. 1 Maja z ul. Sienkiewicza  do granicy  województwa . P. Paweł Walkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM omówił wydane Zarządzenia  w zakresie gospodarki nieruchomościami  w okresie od 17 lipca do 30 sierpnia 2018r. jak też skutków suszy  upraw polowych  zgłoszonych w gminie.

W dalszej  części sesji Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania nad uchwałami.

W pierwszej kolejności Rada rozpatrywała  skargę pięciu mieszkańców gminy na działalność Burmistrza. Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania zasadności zarzutów jednakże po kontroli dokumentów oraz złożonych oświadczeń i wyjaśnień , komisja nie potwierdziła zarzutów i takie stanowisko przedstawiła radzie wskazując na konieczność złożenia zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Głogowie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na niesłusznym oskarżeniu ,znieważeniu osób wymienionych w skardze. W trakcie dyskusji na sesji jeden skarżący podtrzymał zgłoszone zarzuty stwierdzając ,że w  najbliższym czasie będą one badane przez stosowne służby. Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi uznając ją za niezasadną natomiast skargę w części dotyczącej rozbudowy składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej postanowiła przekazać do rozpatrzenia dla Kolegium Odwoławczego w Legnicy ze względu na to ,że obecnie toczy się tam postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza  decyzji z dnia 1 czerwca 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kolejna uchwała podjęta przez Radę dotyczyła przejęcia nieodpłatnie  od Kolei Państwowych S.A.  do zasobu gminy Wąsosz  11 nieruchomości celem budowy ścieżki pieszo-rowerowej. PKP S.A zastrzegła, że przekaże te nieruchomości pod warunkiem, że Gmina Wąsosz nie wykorzysta ich niezgodnie z celem przekazania i nie dokona ich sprzedaży przed upływem 10 lat od dnia przekazania.

Następnie Rada ustaliła liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i tak :

 1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa poza miejscem sprzedaży – 30, w miejscu sprzedaży – 8,
 1. zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 27, w miejscu sprzedaży – 7,
 2. zawierających powyżej 18% alkoholu poza miejscem sprzedaży – 23, w miejscu sprzedaży – 7,

Ponadto rada  ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej niż 25 m  a  punkty do spożycia  w miejscu sprzedaży  nie mogą być usytuowane  bliżej niż 50 m od obiektów chronionych tj.: szkół, obiektów kultu religijnego oraz cmentarzy, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sportowych.

Rada podjęła uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Uchwała ta polegała na wskazaniu przez radę miejsc publicznych na terenie gminy gdzie można spożywać alkohol tj.  część stadionu w Wąsoszu , Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu , świetlice wiejskie .

Rada Miejska Wąsosza dokonała zmiany Statutu „Klubu dziecięcego w Wąsoszu „ którego celem jest zwiększenie zatrudniania wśród osób opiekujących się dziećmi do trzeciego roku życia. Uruchamianie prowadzonej przez samorząd opieki dla małych dzieci umożliwi podjęcie pracy przez rodziców po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym, pozwoli zapobiegać bezrobociu, ułatwi powrót do pracy osobom, które chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Będzie też wsparciem dla rodzin wielodzietnych i rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Kolejna uchwała dotyczyła obniżenia  stawki miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w” Klubie Dziecięcym „ z kwoty 300,00 zł na 100,00 zł. ze względu na uzyskanie dodatkowych środków finansowych  przez Gminę z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w wysokości 20.000 zł   na zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Rawiczu w związku z awarią aktualnie wykorzystywanego sprzętu do badań kardiologicznych. Decyzje taką podjęto ze względu na to ,że od listopada 2015 r. mieszkańcy gminy Wąsosz mają zagwarantowaną opiekę w Szpitalu w Rawiczu w związku z podpisanym porozumieniem oraz w związku z zamknięciem Szpitala w Górze.

Ostatnia uchwała na tej sesji dotyczyła zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok .Dokonano zwiększenia  planu dochodów i wydatków

 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach funduszy europejskich zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych
 • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.,
 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Pracy w ramach funduszy europejskich z przeznaczeniem na projekt Klub Dziecięcy w Wąsoszu
 • z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Ponadto zwiększono plan dochodów ze względu na bieżące wykonanie budżetu.

Zmieniono  plan zadań inwestycyjnych gdzie dokonano zwiększeń planu na modernizację dróg gminnych (droga w Młynarach), usunięto zadanie związane z budową monitoringu na terenie szkoły podstawowej w Czarnoborsku, dokonano zmniejszeń planu na budowę kanalizacji sanitarnej, dokonano zwiększeń planu na modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej we Wrzącej Śląskiej, . Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu rawickiego z przeznaczeniem dla szpitala w Rawiczu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu do badań kardiologicznych.

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem dla Centrum Usług Wspólnych w Wąsoszu zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla domu kultury.

Dokonano przesunięć w planach wydatków bieżących na wniosek kierowników referatów, dyrektorów szkół, kierownika OPS w Wąsoszu, kierownika ZBGKIM w Wąsoszu w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych zadań.

KSz