Sesja RM

Dnia 12 października 2018r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Omówienie wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze 2018r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 13. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych oraz Rady Miejskiej Wąsosza w kadencji 2014- 2018.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.