Sesja RM

III SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się 12 grudnia 2018r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
  4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2019r.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
  8. Informacje Przewodniczącego Rady.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10.  Zamkniecie sesji.