Sesja RM

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się 28 grudnia 2018r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Wąsosz na 2019r.:
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 i projektu uchwały  budżetowej na 2019r. wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
 • odczytanie opinii  Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
 • dyskusja,
 • głosowanie nad projektami uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na 2019r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów ”Dolnośląska Kraina Rowerowa” z siedzibą w Żmigrodzie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018r w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Wąsosz.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.