Drukuj

18 kwietnia 2019r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Na początku Przewodniczący Rady powitał p. Pawła Niedźwiedzia – Burmistrza Wąsosza ,p. Jadwigę Rodzewicz – skarbnika Gminy, p. Marcina Kozińskiego sekretarza Gminy, radnych oraz pozostałych gości zaproszonych. W sesji uczestniczyło 25 sołtysów wsi. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i  przyjęciu porządku Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje . Potem radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca 2019r.
W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym .
W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła trzy uchwały . Jedna uchwała dotyczyła założenia 4-letniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu przy ul. Zacisze 10 . Uchwalono też statut dla tej jednostki
Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025. Plan ten został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Wąsosz, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej i poprawy efektywności energetycznej.
Ostatnia uchwała podjęta na tej sesji w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2019r. dotyczyła zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji w kwocie 23.010 zł na utrzymanie drogi powiatowej , dotacji w kwocie 149.520 zł na realizację programu dofinansowywanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Wąsosz”, dotacji w kwocie 10.161 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tytułu środków w kwocie 2.688 zł z Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz” Zmiany dochodów i wydatków łącznie wyniosły 193.507 zł. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi po stronie dochodów 32.137.361,27 zł a po stronie wydatków 31.313.052,67 zł.