28 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki - Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza ,p. Jadwiga Rodzewicz – skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Kazimierz Bogucki – Starosta Górowski , p. Grzegorz Kordiak - Wicestarosta Górowski , wszyscy radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 24 sołtysów wsi oraz publiczność.

Na początku sesji Przewodniczący  Rady wręczył p. Agnieszce Smektale zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu o wyborze jej na radną w okręgu  wyborczym nr 3 obejmującym miejscowości Rudna Wielka , Rudna Mała, Wiewierz i Sułów Wielki. Następnie nowo wybrana radna złożyła ślubowanie.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wykreśleniu z porządku obrad IX sesji punktu dotyczącego zmiany stypendium  dla uczniów gminy Wąsosz. Rada jednomyślnie poparła wniosek  w tej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał zgłoszone interpelacje . Jedna dotyczyła zamontowania progów zwalniających na drodze gminnej przy posesji 26 w Kamieniu Górowskim. Kolejna dotyczyła potrzeby odkrzaczenia drogi  na odcinku Cieszkowice- Dochowa oraz drogi dojazdowej do posesji nr 57 w Cieszkowicach. Ostatnia zgłoszona  interpelacja dotyczyła uporządkowania terenu posesji  - działki nr 441/2 przy ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu. Potem  radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym .  

W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały: .

- zmieniającej uchwałę dotyczącą założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu,

-w sprawie założenia Zespołu Szkół w Wąsoszu,

-w sprawie określenia wymagań jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz,

-zmieniającej ekwiwalent pieniężny członkom ochotniczych straży pożarnych,

-w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Wąsoszu i Czeladzi W.,

-w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świniary – Borowna,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r,

- w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości , rolnego ,leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia za inkaso.

Rada Miejska Wąsosza odrzuciła petycję  z dnia 13 lutego 2019r w sprawie przejęcia do zasobu gminy Wąsosz drogi  powiatowej Świniary- Borowno.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o:

-sporządzonym i przedłożonym przez Burmistrza Wąsosza raporcie o stanie gminy Wąsosz za 2018r, który będzie tematem debaty na kolejnej sesji rady,

- wyborach, których dokonać ma Rada Miejska Wąsosza w bieżącym roku na ławników do sądów powszechnych - 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy i 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Głogowie.

W punkcie wolnych głosów i wniosków  w związku z obecnością Starosty Górowskiego poruszano sprawy opieki zdrowotnej a mianowicie reaktywowania szpitala w Górze. Starosta Górowski stwierdził, że po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją w tej sprawie przy udziale Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia i Prezesa Szpitala w Polanicy Zdroju nie ma żadnych możliwości na odtworzenie szpitala w Górze  natomiast prowadzone są działania dotyczące przejęcia  przez „Nasz Szpital” we Wschowie zadań w zakresie obowiązków całodobowej opieki ambulatoryjnej  w Górze.
Ponadto Starostwo zabiega o poprawę świadczonych usług przez pogotowie ratunkowe. Trwają również rozmowy odnośnie wydzierżawienia od syndyka masy upadłościowej uruchomienia pracowni Rentgenowskiej w Górze. Jednocześnie Starosta deklarował współpracę z wszystkimi gminami powiatu górowskiego celem poprawy stanu dróg powiatowych i Burmistrz Wąsosza  również wyraził wolę współpracy z władzami powiatu w tym zakresie.
Radny Chorostkowski  zwrócił uwagę na konieczność podjęcia przez Starostę działań w celu obsługi pogotowia ratunkowego w Rawiczu dla części mieszkańców powiatu górowskiego ze względu na bliską odległość do szpitala, który ich obsługuje lub uruchomienia podstacji pogotowia ratunkowego w Wąsoszu. Pan Starosta poinformował, że jest w trakcie załatwiania tych spraw  ze Starostą Rawickim, Wojewodą Dolnośląskim i Wojewodą Wielkopolskim i będzie robił wszystko by ten stan poprawić.

K.Sz.