Drukuj

24 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Kazimierz Bogucki – Starosta Górowski , p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 14 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 25 sołtysów wsi  w tym po raz pierwszy uczestniczyła nowo wybrana  sołtys wsi Sułów Wielki Pani Katarzyna Grebenstein oraz publiczność.

Przewodniczący  Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada przyjęła proponowany porządek obrad sesji. Następnie Przewodniczący Rady odczytał   odpowiedzi na wcześniej złożone interpelacje oraz  odczytał interpelacje zgłoszone w  okresie od 9 sierpnia 2019r.,  które dotyczyły  : założenia dwóch progów zwalniających na ulicy Polnej , zamontowania lampy oświetleniowej przy skrzyżowaniu  na ul. Polnej oraz dodatkowych słupów z lampami oświetlenia ulicznego w kierunku Goli W. do posesji nr 32; wykonania na ul. Polnej chodnika na działce 724/10 i ustawienia znaku „zakaz zatrzymywania się i postoju na chodniku” oraz wykonania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodów powyżej 3,5 t na działkach 130, 109/2,109/4, 109/5 przy ul. Polnej  ; zamontowania dodatkowego oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Styczniowych  za posesją nr 8  oraz zamontowania lampy na słupie przy posesji nr 3 , budowy chodnika przy ul. Powstańców Styczniowych; ustawienia znaków  pionowych i poziomych przed przejściem dla pieszych oraz podwójną linię ciągłą przez miejscowość Wiewierz z odpowiednim oznakowaniem krzyżówek oraz postawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h jak też ułożenia chodnika na odcinku ok. 70 m  drogi wojewódzkiej nr 324 w Wiewierzy od posesji Nr 4 do przystanku położonego w kierunku m.Rudna Wielka . Kolejna interpelacja dotyczyła postawienia  znaków ograniczenia prędkości oraz dwóch znaków stopu na drogach podporządkowanych przy wjeździe na skrzyżowanie  w m. Czarnoborsko .Przewodniczący Rady odczytał również zapytania  radnego dotyczące :  informacji  czy piszący petycję w sprawie przejęcia  przez gminę Wąsosz drogi  powiatowej Świniary Borowna zostali poinformowani o wydłużonym terminie rozpatrzenia, wytłumaczenia logicznego układu głosowania radnych nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia tej petycji, rozpatrywania wniosków  mieszkańców bez obecności wnioskodawców i  podania powodu  niepowiadomienia sołtysów o posiedzeniu komisji w dniu 15 lipca 2019r. , wytłumaczenia zwrotu użytego w odpowiedzi  na jego zapytanie przez przewodniczącego rady „ a w szczególności Panu swoją decyzję o przyłączeniu wsi do ujęcia wody w Rudnej Wielkiej”; czym jest podyktowane czytanie odpowiedzi na interpelacje  radnego wybiórczo ;  oraz łamania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o  r zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych art.24 ust.6 i 7 publikacja w BIP i terminowości odpowiedzi. Następne zapytania dotyczyły ; na jakiej podstawie firma wystawiała paragon i bilety za lot balonem, czy prowadzący działalność gospodarczą właściciel śmigłowca opłacił i podpisał umowę na grunt gminy , który służył do tej działalności , podania ceny za wykonanie zdjęć z lotu śmigłowca  dotyczących panoramy miasta i okolicy, czy firma która wygrała przetarg na dowóz dzieci do szkół w Gminie Wąsosz ubiega się o dofinansowanie do przewozów dzieci od Marszałka Dolnego Śląska,  podania wartości usługi dowozu uczniów do Liceum w Wąsoszu, podania wartości księgowej brutto i netto odprawy rentowej wypłaconej p. Z.S.

Potem  radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 sierpnia 2019r.

W następnym punkcie porządku obrad p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza  w imieniu swoim i Rady Miejskiej Wąsosza złożył podziękowania odchodzącemu na emeryturę p. Czesławowi Barylukowi który był Kierownikiem Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Następnie p. Burmistrz  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym w którym wydał 12 Zarządzeń . Ponadto p. Burmistrz poinformował ,że gmina  otrzymała  dotację w wysokości 243.000 zł   na działalność Klubiku Dziecięcego  na nowy program  „ Wąsosz stawia na maluchy „ z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Kolejna otrzymana  dotacja w kwocie  149.636,94 zł  dotyczy Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu na adaptację sali kinowej.

W dalszej części obrad Rada Miejska Wąsosza podjęła  uchwałę  w sprawie zmiany  budżetu gminy Wąsosz na 2019r.

W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa wsi Baranowice i Dochowa, Rada Miejska Wąsosza   zarządziła wybory nowego sołtysa wsi Baranowice na dzień 8 października 2019r o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej  i wyznaczyła radnego Roberta Szyjkę na przewodniczącego zebrania . Zebranie wyborcze nowego sołtysa wsi Dochowa ustalono na dzień 9 października w świetlicy wiejskiej w Dochowej w dniu 8 października o godz. 18.00 a na przewodniczącego zebrania  wytypowano p. Tomasza Skibniewskiego Wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie  Rada uznała za niezasadną  petycję mieszkańców Zbakowa Dolnego dotyczącą dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60 % kosztów   mieszkańcom chcącym przeprowadzić inwestycje w 90 % posesji danej miejscowości.

Radni  jednomyślnie podjęli uchwałę dotyczącą zmiany  dotychczasowej uchwały w sprawie dofinansowania z budżetu gminy realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i  podwyższyli stawkę z 35 % do 50 %  zwrotu poniesionych  wydatków na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni.   Dofinansowanie będzie udzielone tylko dla inwestycji zrealizowanych poza granicami miasta Wąsosza z wyłączeniem miejscowości  Czeladź Wielka, Gola Wąsoska i Górka Wąsoska .

Następnie Rada Miejska Wąsosza postanowiła zaliczyć drogę powiatową Baranowice – Czeladź W.- Kowalowo  o długości 4.248 km do kategorii drogi gminnej , którą gmina zamierza przejąć w najbliższym czasie od powiatu górowskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad radni wybrali  p. Agnieszkę Ajchenlaub na  ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2020 -2023 natomiast nie dokonano wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Głogowie ze względu na brak kandydatów.

Rada Miejska Wąsosza dokonała zmiany statutu Gminy Wąsosz polegającej na  wykreśleniu  z jednostek organizacyjnych gminy  Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz ponieważ te jednostki zostały zlikwidowane  z dniem 1 września 2019r.  Wprowadzono natomiast do statutu  utworzoną jednostkę  Zespół Szkół w Wąsoszu, który funkcjonuje od 1 września 2019r

Jednomyślnie podjęto też uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz gdzie w obrębie miejscowości Górka Wąsoska na działce nr 31/11 planuje się realizację  zabudowy z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych gminy na poziomie podstawowym na tereny usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku.

Radni również  dokonali zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w PSP w Czarnoborsku . Zmiana polegała na zwiększeniu wymiaru godzin  pracy przedszkola z 5 do 9  na wniosek rodziców, którzy zgłaszali taką potrzebę.

Kolejna podjęta uchwała Rady dotyczyła określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów. Uchwała ta dotyczy: Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku i w Płoskach, Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu oraz Zespołu Szkół w Wąsoszu.

Z uwagi na rezygnację z funkcji sołtysa w miejscowości Sułów Wielki i wybór nowego należało dokonać zmiany wykazu sołtysów w uchwale dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Następna podjęta uchwała Rady wynikała z wprowadzanego projektu RPO pt. ”Wąsosz stawia na maluchy” z UE, którego celem jest zwiększenie zatrudniania wśród osób opiekujących się dziećmi do trzeciego roku życia. Uruchamianie opieki dla małych dzieci w Klubiku Dziecięcym umożliwi kontynuowanie zatrudnienia przez rodziców pracujących zawodowo, będzie też wsparciem dla rodzin wielodzietnych i rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Ostatnia uchwała podjęła  przez Radę na tej sesji  dotyczyła  zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Wąsosz. Zmiana regulaminu polegała na wprowadzeniu  wynagrodzenia dla wychowawców  klas i tak :  w klasie liczącej do 20 uczniów wychowawca klasy otrzymywać będzie dodatek  funkcyjny w wysokości  300,00 zł miesięcznie natomiast w klasie liczącej powyżej 20 uczniów 350,00 zł miesięcznie.

W punkcie wolnych głosów i wniosków:

- p. sołtys z Wrzącej Wielkiej zgłosiła potrzebę wymiany dwóch słupów energii elektrycznej ponieważ są znacznie pochylone, a jeden grozi przewróceniem i wyrwaniem instalacji z budynku nr 16 we Wrzącej Wielkiej.

-p. sołtys z Lubiela  wnioskował o ustawienie w miejscowości Płoski znaku informującego o kierunku jazdy do m. Lubiel bo jest usytuowany drogowskaz  do m. Białawy  i część kierowców błądzi by dojechać do Lubiela.

-p. sołtys z Rudnej Wielkiej  wnioskowała o remont remizy strażackiej, a mianowicie wymianę cieknącego dachu  strażnicy w Rudnej Wielkiej.

-p. sołtys wsi Wiewierz – prosiła o interwencję w Wojewódzkim Zarządzie Dróg o lepsze oznakowanie przejść dla pieszych i budowę chodnika  w Wiewierzy ponieważ coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych .

K.Sz