Sesja RM

31 października 2019r o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lipca 2019r. w związku z rozbudową wysypiska w Rudnej Wielkiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obniżenia stawki średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019r. dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/19 RM Wąsosza z dnia 24 września 2019r. dotyczącej określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej g. Wąsosz na lata 2019-2032.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu g. Wąsosz na 2019r.

13. Informacje Przewodniczącego Rady.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki