31 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p.  Jadwiga Rodzewicz  skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 14 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 29 sołtysów wsi  w tym po raz pierwszy nowo wybrana  sołtys wsi Dochowa p. Agata Matuszkowiak oraz nowo wybrana sołtys wsi Baranowice p. Teresa Waszkowicz oraz publiczność.

Przewodniczący  Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada  przy  uchwalaniu  porządku obrad sesji uwzględniła wniosek radnego Chorostkowiego w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu  do porządku obrad,  a mianowicie  zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  odpowiedzi na wcześniej złożone interpelacje oraz  odczytał interpelację  radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie  zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców pojazdów poruszających się ul. Sienkiewicza w Wąsoszu . Radny Andrzej Rapior złożył zapytania  dotyczące likwidacji na pl. Wolności obok obelisku herbu Wąsosza,  obiecanej drogi na odcinku od ul. 1Maja przy wilii „Urbano” do cmentarza, wykaszania w 2020r miedzywala przy rzece Orla i Barycz. Na zgłoszone zapytania p. Burmistrz udzielił ustnej odpowiedzi.

Potem  radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 września 2019r.

W dalszej części sesji p. Burmistrz  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym wydał 15 Zarządzeń . Ponadto p. Burmistrz poprosił Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu o wyjaśnienie uwag i skarg mieszkańców  zgłaszanych w ostatnim czasie na jakość  dostarczanej wody. Prezes omówił   uwagi i zastrzeżenia odbiorców oraz  przedstawił podjęte działania spółki w celu poprawy jakości dostarczanej wody zapewniając ,że jej jakość spełnia wszystkie wymogi i jest zdatna do spożycia.

Następnie  Rada Miejska Wąsosza przystąpiła do procedowania  nad  przedłożonymi projektami uchwał w wyniku czego podjęła   następujące uchwały:

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lipca 2019r. w związku z rozbudową wysypiska w Rudnej Wielkiej. Rada postanowiła  przekazać do rozpatrzenia według kompetencji  Radzie Powiatu Górowskiego część  zarzutów dotyczących rozbudowy wysypiska na gruntach rolnych  oraz wydania pozwolenia na budowę gazociągu. Na pozostałe zarzuty skarżących  na działalność Burmistrza Wąsosza  z uwagi na skomplikowany charakter skargi i  potrzebę zebrania dokumentów celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada postanowiła przedłużyć termin ich rozpatrzenia do dnia 7 stycznia 2020r.

Uchwała w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 58,46 zł za 1dt. do  kwoty 55,00 zł. dla celów podatku rolnego w roku 2020.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/12/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Rada przychyliła się do propozycji Burmistrza, aby na rok 2020 obniżyć stawkę podatku od nieruchomości do kwoty 22.00 zł  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Uchwała ta związana była z wyborem nowych sołtysów wsi Dochowa i Baranowice co należało uwzględnić w załączniku do uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów. Do uchwały wprowadzono zapis ,że zmiany w planach finansowych polegające na przesunięciu środków między paragrafami, dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej i przedkłada  plan finansowy Burmistrzowi do zatwierdzenia.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 podjęta została ze względu na  konieczność dostosowania  wieloletniej prognozy  do dokonanych zmian w budżecie gminy w trakcie roku.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r. polegała na zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na obsługę wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r oraz z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków stałych, dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, realizacji nowego projektu pn. „ Wąsosz stawia na maluchy!”, realizacji nowego projektu w ramach programu ERASMUS+, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto dokonano korekt planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Rada Miejska Wąsosza odrzuciła projekt uchwały dotyczący  zmiany opłaty targowej  w Wąsoszu polegający na zaniechaniu poboru opłaty  targowej w środy.

W punkcie wolnych głosów i wniosków sołtys wsi Chocieborowice poruszył sprawę braku możliwości dojazdu uczniów z Chocieborowic  do szkół ponadpodstawowych natomiast p. Grzegorz Kordiak – Wicestarosta Górowski przedstawił podejmowane  działania starostwa w tym zakresie.

 K.Sz