Sesja RM

12 grudnia 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2020.

9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki