12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Grzegorz Kordiak- Wicestarosta Górowski, 11 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 27 sołtysów wsi oraz publiczność.
Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada uchwaliła porządek obrad. Następnie Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na złożone interpelacje w okresie międzysesyjnym. W dalszej części sesji p. Burmistrz przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym wydał 6 Zarządzeń . Dodatkowo poinformował o zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim Wąsosza p. Włodzimierza Pieprzyka na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska jak też omówił realizację rekultywacji wysypiska śmieci we Wrzącej Śląskiej oraz o uzupełnieniu sprzętu sportowego w szkołach podstawowych .
Następnie Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz.
Kolejna uchwała Rady dotyczyła ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 2020 rok.
Ostatnia uchwała na tej sesji dotyczyła uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2020
K.Sz