27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy, p. Kazimierz Bogucki -Starosta Górowski, p. Grzegorz Kordiak - Wicestarosta Górowski, 14 radnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 25 sołtysów wsi.

Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził prawomocność obrad. Rada uchwaliła porządek obrad. Następnie rada przyjęła protokoły z sesji z dnia 30 grudnia 2019, 7 stycznia i 27 stycznia 2020r. Następnie odczytana została interpelacja radnej Ewy Golby w sprawie odkrzaczenia poboczy drogi powiatowej w obrębie miejscowości Cieszkowice Małe, Gola Wąsoska. Radny Jacek Chorostkowski złożył zapytanie do Starosty Górowskiego czy umowa sprzedaży szpitala górowskiego w układzie ratalnym posiadała zabezpieczenia przed utrata majątku trwałego i ruchomego.

Pan Burmistrz przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym wydał 16 Zarządzeń. Burmistrz wraz z Radą Miejską złożyli podziękowania za pracę dla p. Eryka Aleksandrowicza Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, który złożył wypowiedzenie. Od dnia 1 marca b.r. stanowisko Dyrektora ZPK w Wąsoszu pełnił będzie wyłoniony w drodze konkursu p. Dawid Bodera.

Następnie Rada Miejska Wąsosza podjęła :

- uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic,
- uchwałę w sprawie ustalenia zakresu oraz stawek dotacji przedmiotowej dla SZBGKiM w Wąsoszu,
- uchwałę w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2020,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiel,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocieborowice,
- uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032,
-uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.,
-uchwałę w sprawie planu pracy Komisji na 2020r.

Na koniec zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Komisji za 2019r.oraz wolnych głosów i wniosków zgłoszonych przez sołtysów wsi.

 

K.Sz