Dnia 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, który po jej otwarciu  stwierdził prawomocność obrad.  Następnie Rada uchwaliła porządek, przyjęła protokół z XXIII sesji Rady z dnia 15 lipca 2020r.

W kolejnym punkcie porządku obrad sesji odczytane zostały złożone  interpelacje :

radnego Wiesława Stolickiego w sprawie interwencji w Starostwie Powiatowym w Górze odnośnie konieczności przeprowadzenia remontu drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Lubiel, Bartków, Ługi i Unisławice oraz radnej Jolanty Maślejak w sprawie uprzątnięcia działki nr 229/17 tj. dokonania rozbiórki budynku gospodarczego oraz wykoszenia posesji w Kamieniu Górowskim należącej do KOWR.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wcześniej złożone interpelacje.

W kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:

-  w sprawie  zmiany Statutu Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu,

-  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz,

- w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Wodniki,

- w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz,

-   w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2020r.

W  kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował, że 20 sierpnia 2020r. wpłynęła skarga na działalność dyrektorów szkół i przedszkola  w sprawie nie zapewnienia  w zarządzanej placówce elektronicznej skrzynki podawczej,  na którą można byłoby kierować pisma w formie elektronicznej. Skarga została  skierowana do Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji  celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia stanowiska Radzie. Na zakończenie Przewodniczący odczytał pismo sołtysa wsi Zbaków G.  w sprawie   pobierania obecnie niższych diet sołtysów pomimo podwyżki od 1 lipca 2020r. W związku z tym ,że sesje odbywają się bez udziału sołtysów i publiczności ze względu na pandemię coronawirusa dlatego dieta sołtysa za udział w sesji nie przysługuje.  Radni dyskutowali  w sprawie diet sołtysów i w tym przypadku Rada musiałaby zmienić zasady wynagradzania sołtysów.

 K.Sz