Dnia 29 września 2020r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyli wszyscy radni.

Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Następnie Rada wprowadziła zmiany w porządku obrad , przyjęła protokół z XXIV sesji Rady z dnia 31 sierpnia 2020r.

W kolejnym punkcie porządku obrad sesji odczytane zostały odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje oraz te złożone w trakcie sesji tj. radnego Zbigniewa Zapór w sprawie remontu drogi w Bełczu Małym na odcinku od przystanku PKS do skrzyżowania z drogą powiatową i radnej Ewy Golba w sprawie naprawy przepustów drogowych w Bełczu Górnym.

W następnym punkcie sesji radni wysłuchali informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji z wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2020r. jak też opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tej informacji.

W pierwszej kolejności procedowania nad projektami uchwał Rada przystąpiła do rozpatrzenia petycji z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zaprzestania prac związanych z likwidacją procesu dydaktycznego w budynku szkolnym w Pobielu . Burmistrz odnosząc się do tej sprawy wyjaśniał ,że w roku szkolnym 2020/2021 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku nadal będzie funkcjonowała w budynku w Pobielu w dotychczasowej formie. Rada po wysłuchaniu wszystkich argumentów w tym temacie odrzuciła projekt uchwały .

W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lipca 2020r. na działalność Burmistrza dotyczącej sprzedaży w 2015r. autobusu gminnego,

- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2020r. na dyrektorów szkół i przedszkola dotyczacej nie zapewnienia skrzynki podawczej na platformie e-PUAP, na którą można byłoby kierować pisma w formie elektronicznej,

- w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Płoski w dniu 15 października 2020r ,

- w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu Zadania likwidowanego zakładu budżetowego, wszystkie zobowiązania i należności, mienie przejmie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. z o. o.

z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz, który zostanie przejęty przez UM Wąsosza,

- w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XLI/286/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu,

- w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz,

-w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”,

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2020r.

- w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

-w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2020/2021.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu na przebudowę poboczy przy drodze powiatowej Wąsosz – Pobiel

W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował o realizacji powszechnego spisu rolnego 2020 zachęcając osoby objęte tym obowiązkiem do skorzystania z elektronicznej formy podania danych dotyczących swojego gospodarstwa. Rachmistrzowie spisowi nie mogą realizować spisu w terenie, natomiast będą tylko i wyłącznie wykonywane wywiady telefoniczne celem wypełnienia stosownego formularza.

K.Sz