Sesja RM

Dnia 30 października 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA bez udziału sołtysów oraz publiczności.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od środków transportowych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2020-2032.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.  

Jednocześnie informuję, że dnia 29 października 2020r. o godz. 12.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki