Dnia 30 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza , w której uczestniczyło 11 radnych. Ponadto w sesji udział brali : p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński - sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Następnie Rada wprowadziła zmiany w porządku obrad , przyjęła protokół z XXV sesji Rady z dnia 29 września 2020r.

W kolejnym punkcie porządku obrad sesji odczytane zostały odpowiedzi na  wcześniejsze interpelacje.

W następnym punkcie sesji radni wysłuchali informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym  którą przedstawił p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy.

W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości

- w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów  podatku rolnego w 2021r.

- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz

- w sprawie  zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.

- w sprawie  poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

W  kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował :

- o wygaśnięciu mandatu radnego Tomasza Jabłońskiego ze względu na zrzeczenie się z mandatu i zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 12 obejmujących  miejscowości Pobiel , Zubrza Młynary i Kąkolno na dzień 10 stycznia 2021r.

- odrzuceniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza NR XXI/138/20 z dnia 14 maja 2020r w przedmiocie uznania bezzasadności wniosku dotyczącego wykonywania mandatu radnego.

- złożeniu skargi na Przewodniczącego Rady

K.Sz