Sesja RM

7 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/12 z dnia 9 listopada 2012 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji planu urządzeniowo – rolnego gminy Wąsosz”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIX/273/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie z Gminą Wąsosz dotyczącej egzekucji administracyjnej za należności pieniężne za odpady.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Mieszkaniowego Gminy Wąsosz na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

W związku z tym, że załączniki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji planu urządzeniowo – rolnego gminy Wąsosz” są bardzo obszerne znajdują się do wglądu dla radnych oraz osób zainteresowanych na stronie internetowej bip.wasosz.eu w zakładce „Rada Miejska Wąsosza / Projekty uchwał”

Jednocześnie informuję, że dnia 3 grudnia 2020r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał. Nadmienia się ,że na wspólnym posiedzeniu Komisji planowana jest zdalna prezentacja planu urządzeniowo - rolnego .

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki