Dnia 7 grudnia 2020r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XXVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyło 11 radnych.

Ponadto w sesji udział wzięli: p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Następnie zgłoszony został wniosek o zmianę porządku obrad polegający na wycofaniu  z procedowania  projektu uchwały w sprawie aktualizacji  planu urządzeniowo - rolnego  gminy Wąsosz.  Rada odrzuciła wniosek w tej sprawie . Następnie przyjęto protokół z XXVI sesji Rady z dnia 30 października 2020r.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Jacek Chorostkowski zgłosił  następujące sprawy - z jakiego powodu Urząd opóźnia realizację funduszu sołeckiego Świniar-Borowna, -  przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi nr dz.71 w Wiklinie oraz dokonania wycinki zakrzaczenia, nawisów oraz wypiętrzenia drogi  powiatowej Wodniki -Wiklina .Ponadto radny Andrzej Rapior zgłosił potrzebę naprawy studzienki na ul. 1-go Maja w Wąsoszu

( pomiędzy posesjami nr 10 i 12),

W  kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji  Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym .

W dalszej części sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie  zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/12 z dnia 9 listopada 2012 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości,

- w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz,

- w sprawie przyjęcia „Aktualizacji planu urządzeniowo – rolnego gminy Wąsosz”

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/273/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 marca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.

- w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023.

- w sprawie  zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.

 

W  kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował :

- o piśmie Stowarzyszenia „Żuraw” w Świniarach w sprawie podjęcia czynności kontrolnych w celu weryfikacji zasad, sposobu i warunków zabudowy gruntów położonych  na terenie chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy” gdzie Przewodniczący Rady skierował tą sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

- o petycji mieszkańców skierowanej do Burmistrza w sprawie podjęcia działań  zmierzających do zwalczenia insektów w rejonie ul. Polna, 1Maja, Jaśminowa, Kalinowa, Azaliowa,

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie  dla Burmistrza i Rady Miejskiej Wąsosza za zakup i przekazanie  do Pracowni Endoskopii w Lesznie  urządzenia insuflatora dwutlenku węgla.

K.Sz