Drukuj

Dnia 30 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XXVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyło 14 radnych.

Ponadto w sesji udział wzięli: p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy . Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Następnie rada uchwaliła porządek obrad i przyjęła  protokół z XXVII sesji Rady z dnia 7 grudnia 2020r.

W punkcie interpelacje i zapytania  radna Renata Czaja w imieniu mieszkańców ul. Nowej zgłosiła interpelację w sprawie wyrównania i utwardzenia terenu dróg dojazdowych do garaży . Radny Jacek Chorostkowski zgłosił  interpelację  dotyczącą odmulenia stawów w Wiklinie i Wodnikach. W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wcześniej zgłaszane interpelacje.

W  kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji  Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym .

Zasadniczym tematem obrad tej sesji było uchwalenie budżetu gminy  Wąsosz na 2021 rok.   Dochody budżetu  gminy ustalono w wysokości 40 698 491,60,00 zł  natomiast wydatki na  kwotę 40 514 813,60 zł  z tego wydatki bieżące określono w  kwocie - 34 633 891,60 zł, na wydatki majątkowe - 5 880 922,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 183.678,00 zł którą przeznaczy się na spłatę długu. Spłata kredytów ,pożyczek i obligacji komunalnych  w 2021r wynosi  1.032 660,00 zł. Ustalono przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 848 982,00 zł z Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych . Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska wynoszą 800 000,00 zł,  dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami ustalono w  kwocie 1 737 627,00 zł. Ustalono dochody   w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 145 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.


Ponadto Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Wąsosz,

- w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok,

-  w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

 Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2021,

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032,

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

 

W  kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował radnych o kolejnej sesji Rady planowanej w miesiącu styczniu 2021 i tym samym zobowiązał komisje stałe do przygotowania planów pracy Komisji na 2021r. W punkcie wolnych głosów i wniosków radna Dąbek  pytała o możliwość włączenia lamp przy garażach położonych w pobliżu amfiteatru, radna Czaja pytała o realizację  budżetu obywatelskiego na 2021r  a radny Skibniewski  pytał czy będzie nadal czynny punkt kasowy  w byłej siedzibie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej przy ul. Krzywej.

 

 K.Sz