Dnia 2 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyło 14 radnych.

Ponadto w sesji udział wzięli: p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Paweł Walkowiak – kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM . Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.  Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowej uchwały dotyczącej diet sołtysów. Rada uchwaliła porządek obrad  i przyjęła  protokół z XXVIII sesji Rady z dnia 30 grudnia 2020r. W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wcześniej zgłaszane interpelacje.

Następnie radny Zbigniew Zapór zgłosił interpelację dotyczącą  naprawy drogi powiatowej  na odcinku od ul. Rzemieślniczej w Wąsoszu do granicy gminy, a w szczególności naprawienie pobocza na odcinku od zjazdu do Górki Wąsoskiej do zjazdu do Bełcza Małego.

W  kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji  Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym .

 W trakcie sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r.  i 14 grudnia 2020r. dotyczących podjęcia  przez Radę Miejską Wąsosza uchwał, które zobowiązałaby Rząd Rzeczpospolitej Polskiej do uzyskania gwarancji od producentów szczepionek, że w przypadku powikłań poniosą wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

- w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącej uchwały Nr XIX/133/16 RM Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz,

- w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącej uchwały Nr XXIII/150/20 RM Wąsosza z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz

- w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąsosz.

- w sprawie nadania nazwy „ Mieszka I”  drodze wewnętrznej w Wąsoszu .

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Rawicz dz.nr 123/5 obręb Świniary.

-  w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2021r.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXII /145/20 z dnia  22 czerwca 2020r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz.

K.Sz