Dnia 19 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  XXX sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyło 11 radnych.

Ponadto w sesji udział wzięli: p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy , p. Ryszard Rojda – prac.UM . Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19  sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Następnie Rada uchwaliła porządek obrad  i przyjęła  protokół z XXIX sesji Rady z dnia 2 lutego 2021r. W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wcześniej zgłaszane interpelacje.

Następnie radna Jolanta Maślejak zgłosiła interpelację dotyczącą  naprawy nawierzchni drogi powiatowej  na odcinku Wrząca Wielka – Kamień Górowski- Wrząca Śląska. Radny Dariusz Ptak  zgłosił interpelację dotyczącą wytyczenia drogi dojazdowej do działek 361/12, 361/13,361/14,361/15,361/16 w okolicy ul. Pocztowej w Wąsoszu.

W  kolejnym punkcie sesji  radni wysłuchali informacji  Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym .

 W trakcie sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Burmistrz Wąsosza widział konieczność podjęcia działań mających na celu stworzenie udogodnień dla przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Wąsosz, w szczególności zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy. Rada podejmując tą uchwałę zwolniła podmioty z podatku od nieruchomości na okres 5 lat – jeżeli utworzy się 50 i więcej nowych miejsc pracy. Zwolnienie nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł w roku podatkowym.

- Uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2021rok.

- Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  Ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku buk pospolity o nazwie ,,Franciszek” o obwodzie pnia 330cm i wysokości 30m, rosnące na terenie nieruchomości nr 276 w obrębie wsi Bartków

- Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej poprzez jej przedłużenie o odcinek położony na działce nr 293, obręb Świniary o długości 355 m.

- Uchwała w sprawie zaliczenia drogi położonej na nieruchomości  nr: 79 obręb Baranowice o pow. 0,24 ha do kategorii dróg gminnych

- Uchwała w sprawie zaliczenia drogi położonej na nieruchomości  nr: 55 obręb Baranowice o pow. 0,0307 ha do kategorii dróg gminnych.

- Uchwała w sprawie zaliczenia drogi położonej na nieruchomości nr 117 obręb Wiklina o pow. 0,99 ha oraz na nieruchomości  nr 99 obręb Zbaków Dolny o pow. 0,5654 ha do kategorii dróg gminnych.

- Uchwała w sprawie  zaliczenia drogi położonej na nieruchomości nr: 71 obręb Wiklina o pow. 0,89 ha do kategorii dróg gminnych.

- Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.

- Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.

 

K.Sz