Dnia 14 maja 2021r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej Wąsosza, w której uczestniczyli wszyscy radni.

Ponadto w sesji udział wzięli: p. Paweł Niedźwiedź - Burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński - Sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -Skarbnik Gminy, p. Paweł Walkowiak – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Następnie Rada uchwaliła porządek obrad i przyjęła protokół z XXX sesji Rady z dnia 19 marca 2021r. W dalszej części sesji Przewodniczący Rady odczytał interpelacje radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie zmiany organizacja ruchu na ul. Parafialnej od strony mostu na rzece Orli w Wąsoszu poprzez przekształcenie jej w drogę jednokierunkową. Radna Renata Czaja zgłosiła interpelację dotyczącą ustawienia znaków o zakazie parkowania na trawnikach. Dotyczy to placu zabaw przy ul. Nowej oraz działki przy ul. 700 – lecia. Kolejna interpelacja złożona przez radną Ewę Dąbek wiązała się z odkrzaczeniem drogi w rejonie ul. Kolejowej. Radny Dariusz Ptak odniósł się do odpowiedzi burmistrza na interpelację w przedmiocie wytyczenia granic wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Pocztowej.

W kolejnym punkcie sesji radni wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym.

W trakcie sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:
-Uchwała Nr XXXI /216/21 Rady Miejskiej Wąsosza zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
-Uchwała Nr XXXI /217/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 kwietnia 2021r na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu, uznając skargę za bezzasadną.
-Uchwała Nr XXXI/218/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
-Uchwała Nr XXXI/219/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
-Uchwała NR XXXI/220/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
-Uchwała NR XXXI/221/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
- Uchwała Nr XXXI/222/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz
-Uchwała Nr XXXI/223/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032
-Uchwała Nr XXXI/224/21 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.

W wolnych głosach i wnioskach radna Renata Czaja zapytała o termin zakończenia prac dotyczących położenia sieci światłowodowej na terenie gminy w związku z częstymi przerwami w dostawie internetu powodujących utrudnienia w zdalnej nauce. Burmistrz podał przybliżony termin zakończenia prac na przyszły rok.

P.H.