Sesja RM

Dnia 25 czerwca 2021r. o godz. 11.00 zwołana została XXXII  sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RM Wąsosza.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnej.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wąsosz za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Wąsosza wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2020r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/222/21 RM Wąsosza z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad  wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świniar i Borowna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.      

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki