25 czerwca 2021r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. Na początku sesji nowo wybrany radny okręgu wyborczego Nr 12 ( Pobiel , Zubrza ,Młynary i Kakolno,) p. Eryk Aleksandrowicz otrzymał zaświadczenie o wyborze, następnie złożył ślubowanie. W sesji uczestniczyli : 14 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy , p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM .Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Następnie Rada uchwaliła porządek obrad i przyjęła protokół z XXXI sesji Rady z dnia 14 maja 2021r. W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi Burmistrza na złożone wcześniej interpelacje :
- dla radnej Renaty Czaja w sprawie ustawienia znaku zakazu parkowania pojazdów na trawnikach obok placu zabaw przy ul. Nowej oraz obok posesji nr 1 przy ul.700-lecia. Urząd czyni starania by to wyeliminować. Obecnie prowadzi rozeznanie w celu określenia kosztów montażu ogrodzenia bądź wygrodzenia terenów słupkami typu U-12c,
- dla radnej Ewy Dąbek w sprawie usunięcia krzaków rosnących przy drodze gminnej działka nr 710 położona w obrębie Wąsosza. Zadanie to zostanie zrealizowane do końca 2021r. Następnie radny Jacek Chorostkowski złożył interpelację w sprawie podjęcia skutecznych działań zmuszających zarządcę drogi powiatowej Zbaków Górny – Zbaków Dolny o doprowadzenie pobocza do stanu poprawności technicznej(wysoka trawa i krzaki). Kolejna interpelacja radnego Tomasza Skibniewskiego dotyczyła zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na ul. Przemysłowej w Wąsoszu poprzez usuniecie elementów zbrojenia wystającego i uzupełnienia uskoku po byłym przejeździe kolejowym.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym

Zasadniczym tematem obrad sesji było rozpatrzenie Raportu o stanie gminy obejmującego podsumowanie działalności burmistrza w szczególności realizację polityk, programów i strategii, realizację uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Zwieńczeniem debaty nad raportem było udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania za 2020r. Następnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Gminy za 2020r. na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu . Wynikiem tego było udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu. Z rąk Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wraz z Przewodniczącym Rady, Burmistrz Wąsosza otrzymał bukiet kwiatów i gratulacje z tytułu otrzymania wotum zaufania , wykonania budżetu gminy Wąsosz oraz absolutorium za 2020r.

Ponadto Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:
- zmieniającą uchwałę nr XXXI/222/21 RM Wąsosza z dnia 14 maja 2021r w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz,
- uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2021-2032,
- uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2021r.

Szeroka dyskusja toczyła się przy rozpatrywaniu petycji mieszkańców wsi Świniary i Borowna dotyczącej podjęcia działań w celu opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w miejscowości. Rada po wysłuchaniu Burmistrza i radnych biorących udział w zebraniu z mieszkańcami wsi w celu omówienia obowiązków wynikających z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiska Komisji Skarg , Wniosków i Petycji nie była przekonana o woli większości mieszkańców w tym zakresie. Poddana pod głosowanie Rady uchwała w sprawie uznania petycji za zasadną została odrzucona 5 głosami „przeciw” i 9 głosami „wstrzymującymi się”.

K.SZ.

 was 300621 01

was 300621 01

was 300621 01