27 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i  prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady.

W sesji  uczestniczyło : 14 radnych,  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM , p. Aneta Krawczyk – Kierownik USC.

Rada przyjęła  protokoły z XXXIV i XXXV sesji  odbytych w dniach 19 sierpnia  i 17 września 2021r.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący odczytał interpelacje radnego Wiesława Stolickiego w sprawie zamontowania jednej lampy oświetlenia ulicznego  na istniejącym słupie energii elektrycznej przy wjeździe do Lubiela.

Jednocześnie  Przewodniczący odczytał odpowiedź  Starostwa Powiatowego w Górze na interpelację radnego Tomasz Skibniewski dot. zwiększenia bezpieczeństwa kierowców  poruszających się ulicą Przemysłową na przejeździe kolejowym , która była skierowana do PKP S.A. we Wrocławiu i Zarządu Powiatu Górowskiego. Odpowiedź Starosty była jednoznaczna, że naprawa przejazdu kolejowego leży w gestii Zarządu Kolei.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji  Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Wąsosz za rok szkolny 2020/2021.

Na XXXVI sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ,   

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2022,

- w sprawie wyrażenia intencji udzielenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji  zadania pn. „Zbiornik Masłówka – opracowanie koncepcji programowo przestrzennej”,

- w sprawie przekazania skargi  na Zarząd Powiatu według właściwości do Rady Powiatu Górowskiego,

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2021 rok.

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrał p. A. Mazur - sołtys wsi Chocieborowice -strażak OSP w sprawie wydzielenia 2 miejsc parkingowych w pobliżu remizy OSP w Wąsoszu dla strażaków ochotników, którzy dojeżdżają do remizy celem wzięcia udziału w akcjach ratunkowych. Następnie p. B. Lorenc - sołtys wsi Wrząca W. poinformowała o uszkodzonym znaku drogowym znajdującym się przy wjeździe do miejscowości.

K.SZ.