26 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady. W sesji uczestniczyło : 11 radnych, p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Irena Wachowiak- radca prawny UM, p. Paweł Walkowiak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UM.

Rada przyjęła protokół XXXVI sesji odbytej 27 października 2021r.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący poinformował ,że interpelacja radnego Chorostkowskiego w sprawie sporządzenia wykazu wydatków na OSP została przekazana do Burmistrza i zakwalifikowana jako wniosek o udzielenie informacji publicznej, na która radny otrzymał odpowiedź. Ponadto Przewodniczący odczytał kolejne pismo Urzędu Miejskiego do PKP dotyczące interpelacji radnego T. Skibniewskiego w sprawie naprawy przejazdu kolejowego przy ul. Przemysłowej.
Również odczytał odpowiedź Starostwa Powiatowego w Górze na interpelację radnego Andrzeja Rapiora dot. przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja gdzie zadanie to ma być uwzględnione w budżecie Powiatu na 2022r.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami

Na XXXVII sesji Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały.:
1.uchwała w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz.
2.uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu.
4. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
5. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz lata 2021-2032.
6. uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
7. uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza.
8. uchwała w sprawie uchylenia uchwały RM Wąsosza w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.
9. uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.
12. uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrał radny Rapior A. w sprawie utwardzenia parkingu przy ul. Zacisze w pobliżu przychodni VIS-MED. Radny Chorostkowski J. dziękował zarządcy cmentarza w Wąsoszu za wprowadzony ład i porządek na okoliczność Wszystkich Świętych. Natomiast radna Dąbek Ewa zabrała głos w sprawie poprawienia mocowania progów zwalniających na ul. Kościelnej, dodatkowo zapytała o dalsze losy budowy chodnika przy ul. Kolejowej . Na zakończenie p. A. Mazur- sołtys wsi Chocieborowice-strażak OSP podziękował za oddźwięk na apel kierowany do mieszkańców i firm dotyczący wsparcia finansowego remizy OSP w Wąsoszu wynikiem czego były liczne wpłaty na kilkadziesiąt tysięcy zł.

K.SZ.