Sesja RM

21 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się  XXXVIII SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Uchwalenie budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.
a)    omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 i projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2022 rok,
b)    odczytanie opinii  Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
d)    dyskusja.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2022 rok.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019r.dot. poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej Wąsosza .
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2021r.
16. Informacje Przewodniczącego Rady.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki