Dnia 30 czerwca 2022r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 14 radnych. Ponadto w sesji udział brali : p. Paweł Niedźwiedź - burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz - skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów UM , Irena Wachowiak – radca prawny, 17 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy. Przy uchwalaniu porządku obrad Przewodniczący obrad odczytał złożony wniosek właściciela nieruchomości nr 753 w Wąsoszu o odroczenie terminu głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz. Rada Miejska Wąsosza w głosowaniu jawnym odrzuciła ten wniosek. Następnie Rada przyjęła protokół XLII sesji Rady odbytej 31 maja 2022r.

W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnego Eryka Aleksandrowicza, które dotyczyły częściowego zakrycia rowu przebiegającego przez posesje nr 40, 62 w Pobielu oraz przywrócenia stanu pierwotnego zbiornika p/poż. stawu w Pobielu.

W dalszej części sesji Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami tj. od 31 maja do 30 czerwca 2022r.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsosz dla działki 753 w Wąsoszu,
- w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością,
- w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
- w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsosz dla rodzinnych ogrodów działkowych.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2022-2032.
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2022r.

K.SZ.

 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz