XXI sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbyła się w dniu 16 września 2016r w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Uczestniczyli w niej: p. Zbigniew Stuczyk Burmistrz Wąsosza, p. Grzegorz Kordiak- Z-ca Burmistrza , p. Jadwiga Rodzewicz- skarbnik Gminy , p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy, 12 radnych, kierownicy zakładów pracy oraz 29 sołtysów wsi.

Pan Jacek Chorostkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza otworzył i prowadził obrady sesji. Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XX sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza z działalności między sesjami oraz informacji dotyczącej skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach. Burmistrz wyjaśnił że dofinansowanie z programu „Rodzina 500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny i w żaden sposób nie wpływa na możliwość korzystania z dożywiania dziecka w szkole. Kolejną ważną informacją było wykonanie budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2016r przedstawione przez p. Grzegorza Kardiaka – Z-cę Burmistrza, który stwierdził, że budżet jest realizowany prawidłowo i nie ma żadnych zagrożeń w jego realizacji. Następnie Rada Miejska Wąsosza podjęła sześć uchwał .

Pierwsza uchwała dotyczyła określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wąsosz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia sportowe finansowane są ze środków budżetu Gminy Wąsosz . Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Kwota stypendium stanowi sumę równych miesięcznych rat, o wysokości 200,00 zł brutto każda. Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 1) jest członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i prowadzącego działalność na terenie gminy i jest objęty programem szkolenia przez ww. klub lub jest mieszkańcem Gminy Wąsosz i jest członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i prowadzącego działalność poza terenem gminy i jest objęty programem szkolenia przez ww. klub, 2) uprawia dyscyplinę olimpijską albo paraolimpijską objętą systemem współzawodnictwa sportowego, 3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych, 4) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, 5) osiągnął co najmniej następujący wynik sportowy;- w sportach indywidualnych co najmniej miejsce 1-sze na szczeblu wojewódzkim, - w sportach grupowych co najmniej awans do IV ligi. Sportowa Nagroda Gminy Wąsosz jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym z budżetu gminy, które stanowi wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym i mającym znaczenie dla społeczności lokalnej. Wysokość nagrody dla zawodnika wynosi od 100,00 zł – do 5 000,00zł (brutto). Wyróżnienie Sportowe Gminy Wąsosz e otrzymuje się w formie: dyplomu, medalu, pucharu lub patery. O nagrodę może ubiegać się zawodnik, który jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i prowadzącego działającego na terenie gminy lub mieszka na jej terenie w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich, w roku poprzedzającym złożenie wniosku zdobył co najmniej: a) tytuł Mistrza Dolnego Śląska, powołano go do kadry dolnego Śląska i reprezentuje kadrę na oficjalnych zawodach, b) zajął miejsce od I-X na Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych lub drużynowych, c) zajął miejsca od I-X w prestiżowych zawodach międzynarodowych. Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który jest członkiem klubu sportowego działającego na terenie gminy lub mieszka na jej terenie lub w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich, w roku poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął co najmniej: a) zajął miejsce II-III w Mistrzostwach Dolnego Śląska, b) jest reprezentantem kadry Polski w zawodach międzynarodowych.

Kolejna uchwała Rady dotyczyła zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Zmiana podyktowana była zmianą sołtysa wsi Bełcz Górny.

Następną uchwałą zaciągnięto pożyczkę w kwocie 66.244 zł na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap” z WFOŚiGW w Legnicy. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych gminy do 16 grudnia 2016 roku.

Rada Miejska Wąsosza zmieniła uchwałę nr XXI/139/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów. Wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały polegają na wprowadzeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli „wspomagających”- 30 godzin.

Następna uchwała dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016- 2013, która wynikała z potrzeby bieżącej zmiany budżetu gminy.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2016r polegała na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna , z tytułu dotacji na remont świetlicy wiejskiej w Rudnej Wielkiej , z tytułu dotacji od ANR we Wrocławiu na przebudowę drogi w Kamieniu Górowskim
Zwiększono dochody własne z następujących tytułów: wpływów z różnych opłat w turystyce, opłaty eksploatacyjnej, wpływów z różnych dochodów w oświacie i wychowaniu. Zmniejszono dochody własne w podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, podatku rolnego opłacanego przez osoby prawne. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych w zakresie modernizacji dróg oraz wydatki w tym zakresie przenosząc jednocześnie środki pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
Wprowadzono nowe zadania majątkowe :
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi – 383 300 zł
- Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz ( m. Lechitów) - 25 000 zł
- Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu - 35 000 zł
- Budowa placu zabaw w m. Pobiel – 10 000 zł
- Przebudowa drogi w m. Kamień Górowski – 108 000 zł
Zwiększono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu” a zmniejszono na zadanie „Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w Sułowie Wielkim”
Zmniejszono wydatki remontowe w UM Wąsosza,
Zwiększono wydatki w oświacie i wychowaniu, Przeniesiono środki między paragrafami w drogach gminnych, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, OPS i kulturze fizycznej.

Na zakończenie sesji sołtysi wsi podziękowali Burmistrzowi za realizację zadań na terenie wsi Gola W., Zbaków Dolny, Chocieborowice , Wiklina, Czarnoborsko , Dochowa.

K.Sz.