Sesja RM

XLIX SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się dnia 31 stycznia 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz , za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/123/08 RM Wąsosza z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Wąsosza.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/26/19 RM Wąsosza z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy.      
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.      
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.    
15.    Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej.    
16.    Informacje Przewodniczącego Rady.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zamknięcie sesji.  

 

Jednocześnie informuję, że dnia 27 stycznia  2023r. o godz. 12 .00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.  

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki