Sesja RM

Dnia 28 lutego ( wtorek ) 2023 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się L SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek Baranowice i Czeladź Wielka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach projektu „Dolnośląska Cyklostrada”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Wąsosz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wiewierz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.
13. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych RM Wąsosza za 2022r.
14. Informacje Przewodniczącego Rady.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że dnia 24 lutego 2022r. o godz. 13 .00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

Ponadto przypominam ,że wszystkie projekty uchwał na 7 dni przed każdą sesję Rady opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki