Dnia  16 maja 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  LII sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 11 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli :  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Marcin Koziński- sekretarz Gminy, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy, p. Irena Wachowiak – radca prawny Urzędu Miejskiego, p Paweł Walkowiak kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, 16 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy, p.Grzegorz Kordiak – radny Powiatu Górowskiego, publiczność .  

Rada przyjęła porządek obrad  LII sesji następnie radni przyjęli  protokół z LII sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 30 marca 2023r.

W kolejnym punkcie porządku Wiceprzewodniczący odczytał  odpowiedzi na wcześniej zgłoszone interpelacje  radnych  :

- odpowiedź Starostwa Powiatowego dla radnego Tomasza Skibniewskiego w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się drogami powiatowymi na terenie gminy ze względu  na  pilną potrzebę naprawy nawierzchni dróg powiatowych z powodu ich złego stanu.

Następnie odczytano pismo Burmistrza o przekazaniu interpelacji radnej Ewy Dąbek odnośnie wykoszenia poboczy przy ul. Kolejowej w Wąsoszu w ciągu drogi DK 36. Jednocześnie Burmistrz wnioskował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu -Rejon Wołów o wykoszenie poboczy wzdłuż drogi krajowej DK36 w całym jej przebiegu przez teren administracyjny Gminy Wąsosz

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 30 marca  do 16 maja 2023r. Ponadto przedstawił informację z przeprowadzonych wyborów do samorządów mieszkańców wsi na terenie gminy.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada  Miejska Wąsosza podjęła następujące  uchwały:

1.  Nr LII/386/23 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 marca 2023r.
2.Uchwała  Nr LII/387/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2023r. na działalność Burmistrza Wąsosza.
3.Uchwała  Nr LII /388/23 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r., nr 208, poz. 3812 ze zm./.
4. Uchwała  Nr LII/389/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
5. Uchwała Nr LII/390/23 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Wąsosz porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
6.  Uchwała Nr LII/391/23 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
7.  Uchwała Nr LII/392/23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/138/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

                                                                            

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz

 

K.Sz.