Sesja RM

Dnia 26 października 2023 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta dla celów podatku rolnego w roku 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2023r.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że dnia 25 października 2023r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki