Sesja RM

28 grudnia (czwartek) 2023 r. o godz. 10.00.  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Wąsosza odbędzie się LIX SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z LVIII sesji RM Wąsosza.
 4.     Interpelacje i zapytania radnych.
 5.     Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2024 rok.
 7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wąsosz na lata 2024-2025.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/383/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
 9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032
 10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2023r.
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 12.     Informacje Przewodniczącego Rady.
 13.     Wolne głosy i wnioski.
 14.     Zamknięcie sesji.


Jednocześnie informuję, że dnia 27 grudnia 2023r. o godz. 13.30 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza w sali nr 30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.  

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki