Sesja RM

18 czerwca 2024r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się III SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji RM Wąsosza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wąsosz za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Wąsosza wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2023r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąsosza za 2023r.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że dnia 17 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Tomasz Skibniewski