XXI Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 14 października 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
 4. Informacja  Burmistrza  z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w gminie Wąsosz za rok szkolny 2015/2016.
 6. Rozpatrzenie uchwały  w sprawie zmiany uchwały NR XIX/133/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz.
 7. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/136/16 Rady Miejskiej Wąsosza  z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie  zmiany do uchwały Nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza  z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Wąsosz.
 9. Rozpatrzenie  uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Pobiel.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wąsosz na lata  2016-2032”.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030.
 12.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.
 13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.