Gmina Wąsosz informuje, iż w związku z przystąpieniem do projektów:

 

  1. w ramach MALUCH+,
  2. w ramach RPO, Działanie: „Godzenia życia zawodowego i prywatnego”,

prowadzony będzie nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu wg następujących kryteriów:

Kryteria obligatoryjne:

  • dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów jest osobą powracającą na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,
  • dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów pozostaje bez zatrudnienia bądź jest na urlopie wychowawczym.

Dodatkowe kryteria premiujące:

  1. dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących troje i więcej dzieci, zgodnie z art.4 pkt.42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 t.j. z poz.zm.) ,
  2. dzieci  rodzica samotnie wychowującego potomstwo,
  3. dzieci posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania,
  4. dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski o przyjęcie dziecka będą przyjmowane w dniu 17.09.2018 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. nr 14 w godzinach 8.00-15.00.

Wnioski dostępne będą od dnia 14.09.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl.Wolności 17, pok.nr 18.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. nr 18, tel. 655437850 oraz w Przedszkolu Samorządowym w Wąsoszu tel. 655437962