Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz.

 

Załączone dokumenty - Pobierz