Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 

Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem.

Adresatami pomocy:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia do 4 września 2020 roku.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON www.sow.pfron.org.pl
Na chwilę obecną w stanie epidemii wyłączona jest możliwość złożenia wniosku osobiście. W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku np. drogą pocztową lub elektronicznie tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu lub PCPR w Górze.
Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: www.pfron.org.pl

WAŻNA INFORMACJA !

W terminie późniejszym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące załączenia wymaganych dokumentów do złożonych wniosków. Jest to uzależnione od wytycznych z PFRON oraz otrzymania wykazu placówek podlegających finansowaniu ze środków PFRON w niniejszym programie, pomocy do których Wnioskodawca uczęszcza.

Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę nie gwarantuje przyznania pomocy. Wniosek podlegać będzie ocenie formalnej. Po złożeniu wniosku nastąpi weryfikacja warunków uprawniających do przyznania pomocy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany. Na dzień dzisiejszy nie określa się terminu przyznania pomocy, ponieważ jest to uzależnione od terminu przekazania środków finansowych PFRON dla powiatu górowskiego.

Wszelkich informacji udziela również PCPR w Górze,

nr tel 65 65 00 999 (Sekretariat) lub 65 65 00 988.

 

Iwona Stankiewicz - Starszy pracownik socjalny PCPR w Górze
tel. 65 65 00 988